Update financiële situatie SVI Volleybal

Datum laatste wijziging: 27-02-2021

Staan jullie ook te popelen om weer in de zaal te trainen, wedstrijden te spelen en in de kantine gezellig samen te zijn? Hopelijk kan dat binnenkort weer. De aangekondigde versoepelingen van afgelopen week bieden ons in ieder geval weer meer mogelijkheden voor buiten. Wij kunnen daarbij hulp gebruiken om dit te organiseren. Dus wil je je hiervoor inzetten, laat het ons weten! 

Zoals we al in eerdere communicatie vanuit het bestuur hebben laten weten, begrijpen we dat het soms onduidelijk is dat we wel contributie blijven innen, terwijl hier weinig tegenover staat. Allereerst willen we jullie daarom hierbij laten weten dat we de komende twee maanden geen contributie zullen innen. Dit als compensatie voor de afgelopen twee maanden, waarin niemand heeft kunnen trainen. We zijn erg blij dat jullie de vereniging zijn blijven steunen: we kunnen namelijk niet zonder jullie bestaan. Aangezien we steeds meer vragen krijgen over de inning van de contributie, willen we hierbij graag meer duidelijkheid geven over onze huidige financiële situatie. Ook leggen we graag uit wat we als bestuur achter de schermen allemaal doen en hoe we jullie als leden tegemoet willen komen. Als er nieuwe informatie bekend is, zullen we dit via deze pagina met jullie delen.

Algemeen beeld
Om duidelijkheid te geven over onze financiële situatie, vatten wij deze hieronder samen. Hierin staat beschreven welk aandeel elk van onze inkomstenbronnen en uitgavenposten heeft op onze totale begroting.

Begrote inkomsten:  Begrote uitgaven: 
Contributie 89% Zaalhuur 49%
Sponsoring & acties 11% Trainersvergoedingen 19%
NeVoBo-kosten 16%
Overige kosten 16%

Op basis van deze begroting, die is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23 oktober 2020, kunnen wij met elke maand contributie die wij innen 8% van onze uitgaven afdekken.  Het niet innen van contributie heeft dus direct grote impact op onze financiële situatie. Dit is ook één van de redenen dat iedereen lid is van onze vereniging voor de duur van een volledig seizoen en dat tussentijds opzeggen van het lidmaatschap alleen in specifieke gevallen mogelijk is. Tot slot streven wij ernaar 20% aan algemene reserves te hebben om de vereniging stabiel en financieel gezond te houden.

Hieronder gaan wij in op hoe onze financiële situatie er momenteel daadwerkelijk voor staat, door toelichting te geven op de overheidsregelingen en de ontwikkelingen rondom onze uitgaven en inkomsten.

Overheidsregelingen

De overheid stelt diverse financiële regelingen beschikbaar ter ondersteuning van de sport. We houden als bestuur deze regelingen nauw in de gaten. Helaas moeten we concluderen dat we als vereniging niet in aanmerking komen voor al deze regelingen. Hieronder leggen we het uit.

  • Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO): er is geen sprake van omzetverlies van minimaal 10%, omdat we alleen inkomsten hebben via contributie en sponsoring.  
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): er is geen sprake van personeel op een loonlijst, omdat onze trainers een vrijwilligersvergoeding krijgen.
  • Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS): er is geen sprake van een liquiditeitsprobleem. 
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): er is geen sprake van omzetverlies van minimaal 30%, omdat we alleen inkomsten hebben via contributie en sponsoring.  
  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS): er is geen sprake van , aangezien wij zelf geen verhuurder zijn

Organisaties aan wie wij uitgaven verschuldigd zijn komen waarschijnlijk wel in aanmerking voor één of meerdere van deze regelingen (Sporthal Zwolle Zuid, On Campus en de NeVoBo). Wij zijn afhankelijk van de aanvragen die deze organisaties doen en of ze deze compensatie aan ons doorberekenen, wanneer die aan hen toegekend wordt. Wij zullen hierop aansturen en zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we hierop handelen en jullie informeren.

Uitgaven: Zaalhuur
Onze grootste uitgavenpost is de zaalhuur. Hierover hebben wij regelmatig contact met de sporthallen: Sporthal Zwolle Zuid en On Campus. We hebben met hen de volgende afspraken gemaakt:

Sporthal Zwolle-Zuid
Wij betalen zaalhuur op basis van de daadwerkelijk gebruikte uren. Voor nu gaat het om de uren in het najaar, op het moment dat iedereen nog mocht trainen en wedstrijden spelen. Daarnaast nog de uren waarop bepaalde leeftijdsgroepen nog tot in december mochten trainen. Zeer recent hebben wij de bevestiging ontvangen dat Sporthal Zwolle Zuid ons de kosten voor de niet-gebruikte uren voor de periode tot en met december kwijtscheldt. Over het afgelopen seizoen heeft Sporthal Zwolle Zuid ons de kosten voor niet-gebruikte uren ook kwijtgescholden, nadat duidelijk was dat zij in aanmerking kwamen voor een overheidsregeling. Voor januari en februari en ook de komende tijd hebben wij vanuit Sporthal Zwolle Zuid nog geen definitieve toezegging dat ze ons de niet-gebruikte uren kwijtschelden.

On Campus
Wij betalen zaalhuur zoals aan het begin van het seizoen vastgelegd in ons contract met On Campus. Zij hebben ons aangegeven dat ze aan het einde van het seizoen bekijken of en hoe ze ons kunnen compenseren. Over afgelopen seizoen heeft On Campus ons de gemaakte kosten voor de uren die niet gebruikt zijn gecompenseerd, nadat duidelijk was dat zij in aanmerking kwamen voor een overheidsregeling.

We weten pas na afloop van het seizoen wat er aan mogelijke compensatie richting onze vereniging komt. De sporthallen hebben nog geen duidelijkheid over de mogelijke financiële steun die zij wellicht nog krijgen en de regelingen waar zij misschien nog gebruik van kunnen gaan maken. Zodra wij meer helderheid hebben of de sporthallen de lijn van afgelopen seizoen ook voor dit seizoen volgen, zullen we hierop handelen en jullie informeren.

Uitgaven: Trainersvergoedingen
Trainers zijn voor onze vereniging erg belangrijk, dat is de reden dat wij tot nu toe al onze trainers hebben doorbetaald. De jeugdtrainers zijn dit seizoen nog tot in december in de zaal actief geweest. We zijn op dit moment in overleg met de trainers om de uitbetaling van de trainersvergoeding eventueel stop te zetten. Dit hebben we recent besproken op een trainers bijeenkomst. Trainersvergoedingen zijn vrijwilligersvergoedingen en geen personeelskosten, daarom kunnen wij als vereniging hiervoor geen compensatie krijgen via de overheidsregelingen. Zodra we samen met de trainers tot een besluit zijn gekomen, zullen wij hierop handelen en jullie informeren.

Uitgaven: Nevobo-kosten
De NeVobo heeft besloten om verenigingen te compenseren voor de gemaakte Nevobo-kosten voor de eerste helft van het seizoen. Echter betreft dit slechts 19% van het betaalde teamgeld per vereniging. Concreet vertaalt het bedrag dat we terug hebben gekregen zich naar 1% van de kosten op onze totale begroting. Voor de tweede helft van het seizoen gaat de NeVoBo er vooralsnog vanuit dat zij geen inschrijfgelden bij de verenigingen in rekening brengt. Echter verwacht de NeVoBo pas medio april meer duidelijkheid te hebben over de overheidsregelingen waar zij voor in aanmerking komt en neemt zij op basis daarvan een definitief besluit.

Voor meer informatie, zie ook:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/20/deel-teamgelden-wordt-gerestitueerd
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2021/02/15/restant-competitiewedstrijden-geschrapt

Via de Bondsraad sturen wij bij de NeVoBo aan op (meer) compensatie. Zodra de NeVoBo haar definitieve besluit heeft gemaakt, zullen wij hierop handelen en jullie informeren.

Uitgaven: Overige kosten
Om conform de geldende maatregelen trainingen en wedstrijden in de zaal en buitentrainingen mogelijk te maken hebben we als vereniging extra kosten gemaakt. We verwachten ook de komende periode nog extra kosten te maken. Denk hierbij aan de huur van buitenvelden, extra netten, desinfectiemiddelen, nieuwe ballen, etc.

Mogelijk lijkt het alsof er nu weinig gedaan wordt voor en door de vereniging, maar achter de schermen zijn wij, samen met de commissies,  druk met wat hierboven beschreven staat. Ook worden de reguliere werkzaamheden weer opgepakt, zoals de voorbereidingen op volgend seizoen. Wij zijn op dit moment in gesprek met Sportservice Zwolle, met sportverenigingen in Zwolle Zuid, met buitenlocaties en met andere volleybalverenigingen om de mogelijkheden te verkennen op de korte termijn toch een sportief aanbod aan jullie als leden te bieden. Dit natuurlijk binnen de geldende maatregelen.

Inkomsten: Sponsoring & acties
Wij zijn onze sponsoren zeer dankbaar voor hun doorlopende steun aan onze vereniging. Natuurlijk begrijpen wij ook dat er mogelijk sponsoren zijn die zelf in financiële onzekerheid verkeren. We kiezen er dan ook voor om sponsoren, die dit bij ons hebben aangegeven, tegemoet te komen door hun sponsorbijdrage over te hevelen naar volgend seizoen. Binnen de geldende maatregelen is het daarnaast lastig om geld genererende acties te organiseren. Voor onze totale inkomsten betekent dit dat deze minimaal 2% lager uitvallen.

Inkomsten: Contributie
De intentie van ons als bestuur is om zoveel mogelijk van de niet gerealiseerde, maar wel begrote uitgaven, terug te laten vloeien naar jullie als leden. Op basis van bovenstaande uitleg hopen we dat jullie begrijpen dat hier voor ons als vereniging nog veel onzekerheden in zijn. Zeer waarschijnlijk vallen bepaalde uitgavenposten lager uit, maar hebben we hier pas aan het einde van het seizoen zekerheid over en we hebben dit zeker nog niet in kas.

We hebben recent onze financiële situatie opnieuw op een rijtje gezet. We denken dat we de ruimte hebben om twee contributie termijnen niet te innen, ter compensatie van de afgelopen twee maanden waarin niemand heeft kunnen trainen . De komende twee maanden zal er dan ook geen contributie worden geïnd. Wanneer we meer duidelijkheid hebben over zaalhuur, trainersvergoedingen, Nevobo-kosten en overige kosten, hopen wij aan het einde van het seizoen jullie als leden nog extra te kunnen compenseren.

Daarnaast begrijpen we dat het misschien voor enkele leden van onze vereniging financieel erg onzekere tijden zijn. Wellicht is het lastig om maandelijks de contributie te voldoen. Graag kijken we samen met jullie hoe we hierin verlichting kunnen brengen. Neem dan gerust contact met ons op.

Samen zijn wij SVI.

Het bestuur van SVI Volleybal,
Charlotte, Linda, Nynke, Otto & Ruben