Kom jij SVI versterken?

Een sportclub kan niet zonder vrijwilligers. Denk eens aan training geven, coachen en wedstrijden fluiten, maar ook aan het organiseren van toernooien of acties, de ledenadministratie of website bijhouden of een bestuursfunctie. Wij zijn altijd op zoek naar leden die helpen om samen onze vereniging draaiende te houden. Kijk hier onder hoe jij je club kunt helpen. Samen SVI!

Mocht je interesse hebben om een van de onderstaande vacatures in te vullen, neem dan contact op met vrijwilligers@svivolleybal.nl 

Voorzitter bestuur

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de voorzitter is de samenhang in het bestuur en de club te bevorderen en in stand te houden. Daarnaast heeft de voorzitter een coördinerende rol.  Ook is een groot deel van de voorzittersfunctie het vertegenwoordigen van de vereniging. Hij of zij is het uithangbord voor andere verenigingen, de gemeente en sponsors. De voorzitter leidt vergaderingen maar moet ook kijken naar de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. De voorzitter moet de smeerolie in de organisatie zijn.

Secretaris bestuur

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de secretaris is administratief. Alles wat er in de vereniging besloten is, wordt vastgelegd door de secretaris. De secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie), agenda opstellen, archiveren en houdt hij of zij een vinger aan de pols als het gaat om de plannen en uitgangspunten van de vereniging. In de dagelijkse praktijk zorgt de secretaris voor het opereren van alles binnen de club, door coördinatie met de rest van het bestuur en commissies. Verder heeft de secretaris een aansturende rol richting de communicatiecommissie.

Bestuurslid facilitair 

Het algemeen bestuurslid Facilitair is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het facilitair beleid binnen de vereniging. Hij of zij stuurt een aantal commissies aan die zaken regelen rondom zorg voor de accommodatie, materialen, het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechters, de zaalschema’s voor trainingen van senioren, jeugd en recreanten en voor de wedstrijden.

TC-lid Jongens ABC

TC-lid Jongens CMV

Binnen de technische commissie zoeken we nog mensen die zich met een specifieke tak van de vereniging bezig willen houden. Deze lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor:

 • begeleiden en oplossen van alle zich voordoende noodzakelijke werkzaamheden met betrekking tot de teams.
 • begeleiden van de trainers en coaches
 • beoordelen van spelniveau van de spelers (in nauwe samenwerking met de trainer)
 • optreden als bemiddelaar bij conflicten
 • opstellen en bewaken trainers vrijwilligerscontracten
 • beheren van de bij de kerntaak horende mailbox

Lid vrijwilligerscommissie

De vrijwilligerscommissie waarborgt de in- en doorstroom van vrijwilligers binnen SVI Volleybal. Hieronder vallen de volgende taken/verantwoordelijkheid:

 • Onderhouden en bijstellen vrijwilligersbeleid;
 • Onderhouden en bijstellen puntensysteem vrijwilligers;
 • Werving en selectie van vrijwilligers;
 • Monitoren van vrijwilligers, wie zit waar en wie doet wat;
 • Bijhouden takenhandboek SVI Volleybal;

Lid sponsorcommissie

De Sponsorcommissie heeft tot taak het opstellen van actief sponsorbeleid. Hierin zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden opgenomen:

 • Actief zoeken van sponsoren voor SVI.
 • Maar ook sponsordagen organiseren om zo de sponsoren betrokken te laten zijn bij de vereniging.
 • SVI Sponsor zijn kan op verschillende manieren. Dat dient uitgeschreven te zijn in het sponsorbeleid.

Lid activiteitencommissie 

De activiteitencommissie probeert de saamhorigheid en verenigingsbinding te behouden door middel van het ontwikkelen van activiteiten, zowel volleybal- als niet-volleybal gerelateerd, voor alle leden van de vereniging.

Taken:

 • Activiteiten voorbereiden (Ideeën genereren voor leuke activiteiten)
 • Opzet activiteiten uitwerken (tijdschema’s, communicatie met externe partijen)
 • Activiteiten uitvoeren en ondersteunen op de dag zelf
 • Communicatie met bestuur, recreatiebestuur, sponsorcommissie
 • Jaarplanning opstellen
 • Inventariseren behoefte aan (het soort) activiteiten

Lid communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor alle communicatie binnen de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor:

 • Mailverkeer binnen de club (revisie en verzenden);
 • Bijhouden website en sociale media(revisie stukken voor op de website);
 • Communicatie over acties binnen de club;
 • Revisie van stukken voor communicatie richting externe partijen zoals sponsors;
 • Bijhouden database contactgegevens.